Лични застраховки

Отраслите на личните застраховки се отнасят основно за граждани-физически лица, както и лични фирми. Най-важните предмети на застраховане на отраслите са:

Автомобили и яхти

 • Гражданска отговорност за трети лица в следствие на причинени телесни повреди или/и материални щети по време на използването им.
 • Същия автомобил или яхта като имущество с текуща търговска стойност.

Раздел сгради и общи части

 • Строежа като имущество с текуща цена на новоизграждане.
 • Покъщнината като имущество с текуща цена на новоизграждане.
 • Цената на  общи и общо-собствените части като имущество на съсобствениците с текуща цена на възстановяване, поне 30% върху цената на сградата.
 • Предметната обща гражданска отговорност на наемателите и на собствениците срещу всички трети лица, които могат да претърпят телесна повреда и/ или материална щета от използването на мястото.
 • Загуба на наеми в случай на покрита материална щета.

Раздел офиси и магазини

 • Сградата като  имущество с текуща цена на новоизграждане.
 • Подобренията на сградата като имущество с текуща цена на възстановяване.
 • Оборудването на фирмата като  имущество с текуща цена на възстановяване.
 • Стоката на фирмата като имущество с текуща цена на възстановяване.
 • Загубата на смесена печалба в случай на прекъсване на работа причина на покрита материална щета.
 • Загубата на заплати, за сметка на собственика  в случай на прекъсване на работа причина на покрита материална щета. Професионална гражданска отговорност на занаятчия, която може да произлезе от упражняването на професията му. Предметната обща гражданска отговорност на наемателите и на собствениците срещу всички трети лица, които могат да претърпят телесна повреда и/ или материална щета от използването на мястото.
 • Предметната обща отговорност на работодателя срещу персонала на фирмата в случай на злополука или болест по време на изпълнение на службата. Персонала на фирмата, заместване на застраховката работодателна отговорност.