Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Η πολιτική μας ως προς τη συνεργασία μας με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες, συμβούλους, περιλαμβάνει δύο επίπεδα συμφωνιών.

1ο Επίπεδο – Συνέργειες

Συμμετέχουμε σε συνέργειες με άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Θεωρούμε ότι συνέργεια προκύπτει όταν δύο ή περισσότεροι επαγγελματίες εισφέρουν, κατά το δυνατόν ισόποσα, στην ολοκλήρωση ενός έργου η απόδοση του οποίου είναι σαφώς μεγαλύτερη από το άθροισμα των αποδόσεων που προκύπτουν από μεμονωμένες προσπάθειες.

2ο Επίπεδο – Κλαδικές συνεργασίες

Αναπτύσσουμε συνεργασία με ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικά και μόνον στους κλάδους ασθενειών και περιουσίας. Στον κλάδο ασθενειών, η συνεργασία μας περιορίζεται στη διάθεση διεθνών ατομικών και ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Στον κλάδο επιχειρήσεων, η συνεργασία μας περιορίζεται στη διαχείριση μεσαίων και μεγάλων κινδύνων περιουσίας, πιστώσεων, αστικής ευθύνης, ατυχημάτων και ασθενειών, με δυνατότητα σύναψης μεμονωμένης σύμβασης ανά πελάτη.